KOMENTATOR EUROPA NIEMCY POLSKA DOLNY ŚLĄSK


Idź do treści

DiG

Europa/Niemcy/Polska

Współpraca międzynarodowa

JULITA MARKIEWICZ- PATKOWSKA -
Vice DYREKTOR Dolnośląskiej Izby Gospodarczej


Dolnośląska Izba Gospodarcza już od wielu lat realizuje projekty we współpracy z partnerami z całej Europy. Jedną z takich wspólnych inicjatyw był międzynarodowy projekt LD-CAST - Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology. Został on zrealizowany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, przez konsorcjum 10 partnerów: izb gospodarczych z Polski, Włoch, Rumunii i Bułgarii a także prywatnych przedsiębiorstw, uniwersytetów i ośrodków naukowych z Grecji, Włoch i Austrii. W wyniku tej współpracy powstał prototyp portalu jednolitego międzynarodowego systemu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, umożliwiającego użytkownikom przeprowadzanie procesów biznesowych z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Praca nad projektem pokazała jak duże są wciąż różnice między narzędziami informatycznymi dostępnymi na Zachodzie i Wschodzie Europy. Rozwiązania informatyczne mające zastosowanie we włoskich izbach gospodarczych nie są dostępne w izbach gospodarczych Bułgarii, Rumunii czy Polski. We Włoszech przedsiębiorcy mogą wiele spraw załatwić w instytucjach wspierających przedsiębiorczość przez Internet, podczas gdy w nowych krajach członkowskich UE skorzystanie z oferowanych usług wymagają osobistego kontaktu. Dlatego też, aby taki interaktywny portal dla firm mógł być zastosowany w całej Unii Europejskiej, należy wciąż pokonywać dzielący poszczególne kraje dystans technologiczny, informatyczny i finansowy. Jednak najwięcej wspólnych inicjatyw Dolnośląska Izba Gospodarcza realizuje z partnerami niemieckimi. I tak w 2010 roku rozpoczęła projekt pt.:"Promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko-niemieckiej granicy", finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Celem projektu jest m.in. zniesienie różnic pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią, poprzez stworzenie wielojęzycznej strony internetowej, promującej zarówno tereny polskie jak i niemieckie. Podjęte działania promocyjne zwiększą zainteresowanie terenami przygranicznymi, spowodują wzrost popytu na towary i usługi po obu stronach granicy, pozytywnie wpłyną na zmianę wizerunku i zwiększenie wiedzy o obszarze wsparcia i wymianę międzykulturową.
Ponadto, DiG jest także członkiem Związku Izb Regionu Łaba/Odra, w której od kwietnia 2000 roku współpracuje łącznie 28 Izb Przemysłowo-Handlowych z Niemiec, Polski i Czech. Głównym celem Unii Izb Łaby i Odry jest reprezentowanie na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej wspólnych ponadkrajowych interesów gospodarki transgranicznego regionu gospodarczego wzdłuż tych rzek. Czołowe znaczenie ma współpraca miedzy regionami, gdzie w zasadzie można mówić o 3 krajach ale 1 regionie.
Niemcy od 20 lat są wciąż pierwszym i najważniejszym partnerem handlowym Polski. Udział Republiki Federalnej Niemiec w polskim eksporcie ogółem wynosi ok. 26% a w imporcie 22%. A i Polska zajmuje wysoką - 10 pozycję na liście partnerów handlowych Niemiec. Jak podają dane GUS, rok 2010 był rokiem rekordowym dla współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Niemcami, kiedy to wzajemne obroty handlowe osiągnęły ponad 60 mld Euro. Wzrost obrotów obu krajów w roku 2010 był więc wyższy o ok. 22 % w stosunku do roku 2009. Jak podaja Ministerstwo Gospodarki, jeśli chodzi o współpracę inwestycyjno-kapitałową, Niemcy są drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Pod koniec 2009 r. w Polsce funkcjonowało 5 848 spółek z udziałem kapitału niemieckiego (dane GUS). Według Narodowego Banku Polskiego, łączna wartość niemieckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec 2010 roku wyniosła w Polsce ponad 20,3 mld euro. Dane te pokazują jak ważnym partnerem są Niemcy i że podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki.Strona główna | Europa/Niemcy/Polska | Dolny Slask/Saksonia | KomentatorTV | Rubryki | reklama i ogłoszenia | listy / kontakt | Archiwum | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego